subrymden

Subrymden ligger utanför den normala rymden, eller realrymden som den vanligen kallas. Forskning pågår konstant för att förstå subrymden bättre, men vissa saker är vid detta laget väletablerade.

Resor

Subrymden underlättar resande genom att den inte lyder under samma fysikaliska lagar som realrymden. Således går det utmärkt att nå superluminära hastigheter i subrymden. I teorin så överskrids egentligen inte ljushastigheten av skepp i subrymden, utan av deras dimensionsbubbla, eller Holzmanneffekt. När skepp återinträder i realrymden genom att en massa drar upp dem ur subrymden är dock den praktiska effekten att sträckan skeppen tillrättalagt under tiden i subrymden är längre än den ljuset på samma tid färdats i realrymden.

Skepp dyker in i subrymden genom att spinna upp sina Holzmannmotorer och anlägga en vektor mot det system de vill komma till. Det är av största vikt att anlägga rätt kurs och de flesta skepp har därför två separata uträkningar av kursen. Antingen med från varandra isolerade datorer, eller genom att skeppets navigatör beräknar en kurs för hand för att kontrollera datorn. Det händer även att två mänskliga navigatörer beräknar kursen för hand separat från varandra. Orsaken är att skepp som dykt inte kan komma ut subrymden igen utan att en massa i realrymden drar upp dem. På grund av de enorma avstånden är därför precision av största vikt, då ett skepp som missar förmodligen kommer att förintas då Holzmanneffekten dissaperar.

I teorin skulle ett skepp kunna stiga till realrymden genom att anlägga rätt vektor med sina Holzmannmotorer, men så vitt det är känt har ingen lyckats med denna enormt riskabla manöver som skulle kräva att motorerna spanns upp till hundra procent med en förödande effekt på skeppets Holzmanneffekt.

Fysik

Subrymden lyder inte under samma komsologiska konstanter som normalrymden. De är dessutom spatialt instabila, med andra ord så förändras de kosmologiska konstanterna beroende på position i subrymden. Detta innebär fram för allt att skepp som förlorar sin Holzmanneffekt förintas omedelbart om de inte skulle ha den enorma turen att befinna sig på en av de oerhört få platser i subrymden där konstanterna ligger rätt för att tillåta materia att existera. Dessa platser är som tur är mycket sällsynta eftersom man där kan tänkas stöta på realmateria, vilket skulle kunna störa vektorn för ett skepp med katastrofala följder (se Resor ovan).

Förutom att konstanterna är spatialt instabila så är de även under längre tidsrymder temporalt instabila. Det pågår en hela tiden en långsam konstantdrift i subrymden som dock vanligtvis är så långsam att den inte påverkar dykande skepp. Undantag finns dock i form av så kallade subrymdsstormar. Dessa är volymer av subrymd där konstanterna skiftar snabbt temporalt. Dessa stormar förväntas kunna ge ytterligare insikter i subrymden och det finns forskingsskepp som aktivt söker dessa stormar för att kunna samla data. I praktiken så sliter subrymdsstormar extra mycket på Holzmanneffekten och skepp lämnar vanligen en överkapacitet i sina hopp genom att inte utnyttja mer än 80% av den teoretiska tiden som Holzmanneffekten kan hålla i sig.

subrymden

Den Döende Dandyn miviks miviks